Code Snippets cơ bản trong WordPress mà bạn cần biết


Nếu như bạn đang sử dụng WordPress là nền tảng để tạo website hay blog thì cũng cần phải biết vài đoạn code để có thể tự tay tùy chỉnh website theo ý muốn của mình. Hôm nay, Dịch vụ thiết kế website wordress sẽ chia sẻ 13 code Snippets cơ bản trong wordpress, với những đoạn code ngắn này, các bạn có thể quản lý tốt hơn trang web của mình.

>>> Xem thêm: 10 lỗi thường gặp trong WordPress và cách khắc phục

1. Tăng giới hạn bộ nhớ (Memory limit)

Nếu các bạn có nhiều plugins hoặc nhiều lượt truy cập thì các bạn cần tăng dung lượng bộ nhớ. Để làm điều này các bạn chèn đoạn code sau vào file wp-config.

define('WP_MEMORY_LIMIT', '96M');

2. Tự động dọn sạch bài viết trong Trash

Khi viết bài, sẽ có rất nhiều bài viết các bạn bỏ, và những bài viết này sẽ tự động bỏ vào Trash. Để ấn định thời giạn tự làm sạch Trash thì các bạn cần chèn đoạn code sau vào file wp-config.php.

define('EMPTY_TRASH_DAYS', 5 );

3. Lọc bài viết từ the Loop

Nếu các bạn không muốn hiển thị tất cả bài viết từ vòng lặp Loop mà chỉ muốn hiển thị bài viết theo tên các chủ đề (category) thì các bạn dùng đoạn code sau :

query_posts('showposts=5&category_name=featured');
if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();
<h3><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<p><?php the_content(); ?></p>
endwhile; else:
endif;
wp_reset_query();

Trong đoạn code bên trên, bài viết sẽ được hiển thị theo category với tên là ” featured “, các bạn chỉ cần thay tên category theo ý các bạn.

4. Lặp trong vòng lặp

Các bạn đã từng nghĩ nếu đặt vòng lặp bên trong vòng lặp thì sẽ tuyệt vời như thế nào chưa.

<?php
if (have_posts()) :
while (have_posts()) : the_post(); // the post loop
$temp_query = $wp_query; // store it
$args = array(
'paged' => $paged, // paginates
'post_type'=>'post',
'posts_per_page' => 3,
'order' => 'DESC'
);
$wp_query = new WP_Query($args);
while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post();
// -- your new loop -- //
endwhile;
if (isset($wp_query)) {$wp_query = $temp_query;} // restore loop
endwhile;
endif;
?>

5. Phát hiện trình duyệt

Nếu các bạn muốn viết CSS cho trang web của mình theo các trình duyệt khác nhau, thì đoạn code sau sẽ rất hữu ích cho các bạn :

add_filter('body_class','browser_body_class');
function browser_body_class($classes) {
global $is_lynx, $is_gecko, $is_IE, $is_opera, $is_NS4, $is_safari, $is_chrome, $is_iphone;
if($is_lynx) $classes[] = 'lynx';
elseif($is_gecko) $classes[] = 'gecko';
elseif($is_opera) $classes[] = 'opera';
elseif($is_NS4) $classes[] = 'ns4';
elseif($is_safari) $classes[] = 'safari';
elseif($is_chrome) $classes[] = 'chrome';
elseif($is_IE) $classes[] = 'ie';
else $classes[] = 'unknown';
if($is_iphone) $classes[] = 'iphone';
return $classes;
}

6. Phát hiện người dùng mobile

Nếu các bạn muốn hiển thị những điều đặc biệt cho những người sử dụng mobile, thì đoạn code sau sẽ giúp các bạn. Tuy nhiên, trước hết các bạn cần vào trang detectmobilebrowsers.mobi , tải về và upload vào folder theme của các bạn. Sau đó đặt đoạn code sau vào bên trong file header.php.

include('mobile_device_detect.php');
$mobile = mobile_device_detect();
if ($mobile==true) {
header( 'Location: http://your-website.com/?theme=Your_Mobile_Theme' ) ;
}

7. Tạo Browser Caching với .htaccess

Các bạn copy đoạn code này vào bên trong file .htaccess, nó sẽ giúp các bạn tăng tốc độ load trang web.

## EXPIRES CACHING ##
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
## EXPIRES CACHING ##

8. Chuyển sang chế độ Maintenance

Nếu các bạn muốn duy trì trang web và thông báo cho người dùng, để nhanh nhất, các bạn chèn đoạn code sau vào file function.php

function maintenace_mode() {
if ( !current_user_can( 'edit_themes' ) || !is_user_logged_in() ) {
die('Maintenance.');
}
}
add_action('get_header', 'maintenace_mode');

9. Chèn jQuery theo cách đúng nhất

Nếu các bạn muốn chèn jQuery vào trong trang WordPress, thì đây là cách tốt nhất, chèn đoạn code sau vào bên trong file header.php .

<?php wp_enqueue_script("jquery"); ?>

10. Thay đổi đường dẫn Login

Mặc định thì đường dẫn đến trang login sẽ là http://yoursite.com/wp-login.php, tuy nhiên nếu các bạn muốn thay đổi đường dẫn theo ý mình thì có thể dùng đoạn code sau :

RewriteRule ^login$ http://yoursite.com/wp-login.php [NC,L]

đường dẫn mới sẽ là http://yoursite.com/login

11. Giới hạn Post Revisions

# Maximum 5 revisions #
define('WP_POST_REVISIONS', 5);
# Disable revisions #
define('WP_POST_REVISIONS', false);

12. Ấn định Autosave time
Copy đoạn code sau vào bên trong file wp-config.php

# Autosave interval set to 5 Minutes #
define('AUTOSAVE_INTERVAL', 300);

13. Gỡ bỏ WordPress 3.1 Admin Bar

remove_action('init', 'wp_admin_bar_init');

Mọi thắc mắc về 13 Code Snippets cơ bản trong WordPress trên đây các bạn vui lòng comment bên dưới để được hỗ trợ nhé!

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Tổng hợp

4.4/5 - (123 bình chọn)
4.4/5 - (123 bình chọn)